شرایط نماز عید فطر و قربان

مسئلۀ ۱۶۴۰ :    در نماز عید واجب نیز مانند نماز جمعه علاوه بر شرایط عمومی نماز، چهار چیز دیگر هم واجب است:
۱- به جماعت خوانده شود.
۲- حدّاقل تعداد نمازگزاران به همراه امام، پنج نفر مرد بالغ و عاقل و بنا بر احتیاط غیر مسافر باشند.
۳- امام باید دو خطبه را بعد از نماز بخواند.
۴- بنا بر احتیاط بین دو مصلّی که نماز عید برپا می‏شود، حدّاقل یک فرسخ شرعی (حدود ۵۷۵۰ متر) فاصله باشد.
مسئلۀ ۱۶۴۱ :    در مواردی که شرایط برای نمازهای واجب عید فطر و قربان فراهم نیست یا اینکه افرادی با عذر نتوانسته‏اند شرکت کنند، شرایط مذکور در مسئلۀ قبل معتبر نیست در این صورت نماز عید فطر و قربان را هم می‏شود به جماعت خواند و هم فرادا و ایراد دو خطبه و رعایت فاصلۀ مذکور در بند چهار مسئلۀ قبل نیز لازم نیست.
مسئلۀ ۱۶۴۲ :    خطبه‏های نماز عید فطر و قربان مانند خطبه‏های نماز جمعه است، ولی این دو خطبه لازم است در صورت وجوب بعد از نماز ایراد شود.
مسئلۀ ۱۶۴۳ :    بهتر است در خطبۀ نماز عید فطر احکام و مسائل مربوط به زکات فطره و در خطبۀ نماز عید قربان احکام و مسائل مربوط به قربانی گفته شود.
مسئلۀ ۱۶۴۴ :    تمام شرایطی که در امام جمعه معتبر است در امام نماز عیدین فطر و قربان هم معتبر است.