شرایط لباس نمازگزار و احکام آن

مسئلۀ ۹۰۴ :    لباس نمازگزار دارای شش شرط است:

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله