شرایط لباس نمازگزار و احکام آن

مسئلۀ ۹۰۴ :    لباس نمازگزار دارای شش شرط است: