شرایط شیر دادنی که موجب محرمیت است

مسئلۀ ۳۲۱۷ :    شیر دادنی علّت محرم شدن می‏شود که شرایط زیر را داشته باشد:
۱- کودک شیر زن زنده را بخورد پس اگر از پستان زن مرده شیر بخورد، فایده ندارد.
۲- شیر از زایمان باشد پس اگر به واسطۀ مکیدن پستان شیر پیدا شود و کودک از آن استفاده کند حرمت نمی‏آورد.
۳- شیر آن زن از ازدواج حلال باشد، بنابراین اگر شیر کودکی را که از زنا به دنیا آمده به کودکی دیگر بدهد به واسطۀ آن شیر کسی محرم نمی‏شود.
۴- کودک شیر را از پستان بمکد و بخورد بنابراین اگر شیر را در شیشه کرده و در گلوی کودک بریزند نتیجه ندارد، اگر عرفاً عنوان مکیدن از پستان مادر صدق کند، حرمت آور است و الاّ فایده ندارد و اگر مشکوک باشد، اصل عدم حرمت است.
۵- شیر خالص بوده و با چیز دیگر مخلوط نباشد، مگر آنکه آن چیزی که مخلوط بوده آن‎قدر کم باشد که در شیر مستهلک گردد و عرفاً شیر گفته شود.
۶- شیر از یک شوهر باشد، بنابراین اگر زن شیر دهنده طلاق بگیرد و بعد از آن شوهر دیگری انتخاب کند و از شوهر دوّم باردار شود و تا موقع زاییدن شیری که از شوهر اوّل داشته باقی بماند و مقداری قبل از زاییدن از شیر شوهر اوّل و بعد از زایمان از شیر شوهر دوم به کودکی بدهد، آن کودک به کسی محرم نمی‏شود.
۷- بچّه به سبب مرض و مانند آن شیری که خورده را برنگرداند و اگر هم برگرداند، احتیاط واجب آنست، کسانی که به خاطر خوردن آن شیر با او محرم می‏شدند، با او ازدواج نکرده و نگاه محرمانه به او نکنند.
۸- کودک پانزده مرتبه و یا یک شبانه روز به‌طور متّصل و پیوسته و بدون آنکه شیر زن دیگر و یا غذای دیگری را در این بین خورده باشد، از آن شیر بخورد طوری که با آن شیر سیر شود و یا آن‎قدر شیر بخورد که بگویند کودک از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت به بدنش روییده است و اگر ده مرتبه هم به کودک شیر بدهند احتیاط مستحب اکید آنست که کسانی که به سبب شیر خوردن به او محرم می‏شوند با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به او نیندازند.
۹- کودک شیر را در مدّت دو سال اول و دوم بخورد بنابراین اگر تمام شیر یا مقداری از آن‎را بعد از دو سال بخورد اثری ندارد و موجب حرمت نمی‏شود ولی اگر از زمان زاییدن زن شیر دهنده بیش از دو سال بگذرد ولی هنوز شیرش باقی بماند و با آن کودکی را شیر بدهد، بنا بر احتیاط واجب اگر اقوی نباشد کسانی که به سبب آن شیر به او محرم می‏شوند با او ازدواج نکرده و نگاه محرمانه به او نکنند.
مسئلۀ ۳۲۱۸ :    اگر زنی به کودکی شیر داده است ولی شک دارد که در مدّت سال اول و دوم- حولین- بوده یا پس از آن، ترتیب اثر ندهد و اصل بر عدم حرمت است اگرچه احتیاط همیشه امری مطلوب است در صورتی که مستلزم خلاف احتیاط دیگری نشود.
مسئلۀ ۳۲۱۹ :    کودک وقتی که یک شبانه روز شیر زنی را می‏خورد نباید در آن میان شیر زن دیگری را بخورد ولی اگر کمی‏غذا، بیسکویت و مانند آن بخورد تا حدّی که نگویند در بین شیر خوردن، غذا و چیز دیگری غیر از شیر خورده، اشکال ندارد و همچنین وقتی که پانزده مرتبه شیر زنی را می‏خورد، نباید در بین پانزده مرتبه شیر زن دیگری را بخورد و در هر دفعه بدون فاصله شیر کامل بخورد، نفس کشیدن و کمی مکث، به‌طوری که از ابتدای پستان به دهان گرفتن تا انتها یک بار حساب شود، ایرادی ‏ندارد.
مسئلۀ ۳۲۲۰ :    اگر کسی دو زن داشته باشد و یکی از آنها کودک را مثلاً هشت مرتبه شیر دهد و دیگری هفت مرتبه، آن کودک با این شیر به کسی محرم نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۲۲۱ :    محرمیت به سبب شیر خوردن، به دو راه ثابت می‏شود:
۱- با خبر دادن عدّه‏ای، که از گفته و إخبار آنان یقین وجدانی یا اطمینان عادّی به دست آید.
۲- شهادت دو مرد عادل یا چهار زن عادل و یا یک مرد و دو زن عادل، در صورتی که آنان شرایط شیر دادن را که در مسئلۀ ۳۲۱۷ گفته شد بدانند و خصوصیات آن‎را نیز بگویند مگر آنکه معلوم باشد که شهود تمام شرایط را می‏دانند و از جهت عقیده هم اختلافی ندارند و نحوه شهادتشان هم یکی است و با مرد و زن هم از جهت عقیده مخالفت ندارند، در این صورت لازم نیست تمام شرایط را شرح دهند.
مسئلۀ ۳۲۲۲ :    اگر شک کنند که کودک به مقداری که علت محرم شدن است شیر خورده یا نه و یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده، کودک به کسی محرم نمی‏شود اگرچه احتیاط خوب است.