شرایط شکار با سلاح و احکام آن

مسئلۀ ۳۸۴۱ :    حیوان حلال گوشت وحشی را اگر با سلاح شکار کنند، با رعایت شرایط زیر پاک و حلال می‏شود:
۱- اسلحه شکاری مانند کارد و شمشیر، برنده یا مانند نیزه و تیر، تیز باشد که در اثر تیزی، بدن حیوان را پاره کند، بنابراین اگر به وسیلۀ دام، چوب، سنگ و مانند آن حیوان را شکار کنند و حیوان بمیرد، پاک نمی‏شود و خوردن گوشت آن نیز حرام است، مگر آنکه آن‎را زنده به دام بیندازند و ذبح کنند که در این صورت پاک شود و حلال است. اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند اگر گلوله آن‎قدر تیز باشد که به بدن حیوان فرو رود و آن‎را پاره کند، هم پاک است و هم حلال. اگر تیز نباشد، بلکه در اثر فشار در بدن حیوان فرو رفته و آن‎را پاره کند، اظهر آنست که اطلاق روایات، آن‎را شامل است، هم پاک می‏شود و هم حلال است، اما اگر گلوله به خاطر فشار به بدن حیوان فرو نرود، بلکه به سبب حرارتی که دارد محل اصابت را بسوزاند و در اثر حرارت حیوان بمیرد، پاک و حلال شدن آن خالی از اشکال نیست؛ اگرچه شمول اطلاقات به این مورد هم خالی از قوت نیست، کما اینکه اگر وسیله شکار گلوله نداشته باشد بلکه از ساچمه استفاده شود، به نظر می‏رسد شمول اطلاقات قاصر نیست اگر چه احتیاط آنست که در این صور اجتناب شود.
۲- شکار کننده مانند ذابح باید مسلمان باشد، ناصبی نباشد و اگر مسلمان زاده باشد- اگرچه بچّه‏ای که به حدّ بلوغ نرسیده ولی خوب و بد را می‏فهمد و تشخیص می‏دهد- کفایت می‏کند.
۳- اسلحه را برای شکار آن حیوان به کار ببرد، بنابراین اگر جای دیگری را نشانه‎گیری کند یا حیوان دیگری را هدف‎گیری کند و تصادفاً به این حیوان بخورد و آن‎را بکشد، پاک و حلال نمی‏شود. همچنین اگر مثلاً با اسلحه بازی می‏کرده و یا آن‎را امتحان می‏کرده و به‌طور تصادفی به حیوان بخورد و آن‎را بکشد، پاک و حلال نمی‏شود.
۴- وقتی که می‏خواهد اسلحه را برای شکار به کار ببرد، بِسْمِ اللَّهِ بگوید، بنابراین اگر عمداً نام خدا را نگوید، شکار پاک و حلال نمی‏شود، ولی اگر بر اثر فراموشی‏ نگوید، اشکال ندارد.
۵- وقتی که شکارچی به حیوان می‏رسد حیوان مرده باشد یا به اندازه سر بریدن وقت نباشد و اگر وقت به اندازه سر بریدن باقی باشد باید مطابق دستوری که برای سر بریدن گفته شد، عمل کند و اگر شکارچی وقتی سر برسد که حیوان زنده باشد و وقت کافی هم برای ذبحش موجود باشد و در عین حال صبر کند تا حیوان بمیرد، گوشت آن حرام و نجس است.
مسئلۀ ۳۸۴۲ :    اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند و یکی از آنها مسلمان و دیگری کافر باشد و یا هر دو مسلمان باشند ولی یکی بِسْمِ اللَّهِ بگوید و دیگری نگوید، آن حیوان حلال و پاک نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۸۴۳ :    اگر بعد از آنکه حیوان را با تیر زدند در آب بیفتد یا از کوه پرت شود و انسان علم پیدا کند که آن حیوان هم به سبب تیر و هم افتادن در آب یا پرت شدن از کوه جان داده است، حلال و پاک نمی‏شود، بلکه اگر مشکوک هم بشود که تنها با تیر کشته شده یا نه، باز هم حلال و پاک نمی‏شود.