شرایط امام جماعت‏

مسئلۀ ۱۵۸۳ :    امام جماعت باید عاقل، عادل، دوازده امامی، حلال‎زاده و بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد و در خواندن حمد و سوره و دیگر ذکرهای نماز و نیز در انجام افعال نماز غلط و ایرادی نداشته باشد و مأمومین اگر مرد یا مرد و زن با هم هستند، امام باید مرد باشد.
مسئلۀ ۱۵۸۴ :    امامت زن برای زن مانعی ندارد، ولی در غیر نماز میت کراهت دارد.
مسئلۀ ۱۵۸۵ :    امامت بچۀ ممیز یعنی بچّه‏ای که خوب و بد را می‏فهمد برای بچّه‏های ممیز دیگر به امید ثواب یا برای تمرین اشکال ندارد، ولی آثار جماعت بر آن مترتّب نیست.
مسئلۀ ۱۵۸۶ :    عدالت امام جماعت از دو راه ثابت می‏شود:
الف شهادت دو مرد عادل، به شرط آنکه دو یا حتی یک مرد عادل دیگر که گفتۀ او موجب وثوق است خلاف آن شهادت ندهند.
ب اطمینان انسان به عدالت او، خواه از راه معاشرت با او حاصل شود یا از شهادت یک مرد عادل یا اقتدا کردن دو مرد عادل یا عده‏ای از مردم مؤمن به او، یا از طریق تأیید عدالت او توسّط جماعتی از مردم به دست آید.
مسئلۀ ۱۵۸۷ :    اگر شک کند امام جماعتی را که عادل می‏دانسته از عدالت بیرون رفته است یا نه، می‏تواند به او اقتدا کند.
مسئلۀ ۱۵۸۸ :    اگر مأموم بعد از نماز بفهمد امام عادل نبوده یا به سببی نمازش باطل بوده است، مثلاً بدون وضو بوده، نمازش صحیح است.
مسئلۀ ۱۵۸۹ :    اگر مأموم قبل از نماز بفهمد که نماز امام جماعت باطل است ولو اینکه امام خود توجه ندارد، نمی‏تواند به او اقتدا کند.
مسئلۀ ۱۵۹۰ :    اگر مأموم در صحت قرائت امام شک کند، در صورتی که شک او به گونه‏ای باشد که راه برای حمل بر صحّت کردن قرائت امام وجود داشته باشد، پس از حمل بر صحّت کردن می‏تواند به او اقتدا کند.
مسئلۀ ۱۵۹۱ :    اگر امام جماعت بعد از نماز یا در بین آن متوجّه شود که نمازش باطل است لازم نیست به مأمومین اطّلاع دهد و نماز آنان صحیح است، ولی اگر در بین نماز متوجّه شود، ادامۀ صورت نماز توسّط امام محل اشکال است.
مسئلۀ ۱۵۹۲ :    کسی که ایستاده نماز می‏خواند بنا بر احتیاط نمی‏تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‏خواند اقتدا کند و کسی هم که نشسته نماز می‏خواند بنا بر احتیاط نمی‏تواند به کسی که خوابیده نماز می‏خواند اقتدا کند، ولی کسی که نشسته نماز می‏خواند می‏تواند به فرد دیگری که او هم نشسته نماز می‏خواند، اقتدا کند.
مسئلۀ ۱۵۹۳ :    اگر امام جماعت به واسطۀ عذری با تیمّم یا وضوی جبیره‏ای نماز بخواند، می‏توان به او اقتدا کرد، حتی اگر به واسطۀ عذری با لباس نجس نماز بخواند، یا نتواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع جلوگیری کند مطابق اطلاقات می‏توان به او اقتدا کرد، نیز زنی که مستحاضه نیست می‏تواند به زن مستحاضه اقتدا کند اگرچه احتیاط مستحب در موارد چهارگانۀ اخیر اقتدا نکردن است.
مسئلۀ ۱۵۹۴ :    بنا بر احتیاط کسانی که حدّ شرعی خورده‏اند و کسانی که بیماری خوره یا پیسی نمایان دارند نباید امام جماعت شوند.