شرایط استفاده از مال‌الإجاره

مسئلۀ ۲۵۹۰ :    استفاده از مال الاجاره و متعلَّق آن پنج شرط دارد:
۱- حلال باشد؛ بنابراین چیزی که هم منافع حلال دارد و هم حرام، اجاره دادن آن برای منافع حرام جایز نیست و باطل است.
۲- پول دادن در برابر آن در نظر مردم بیهوده و سفیهانه نباشد.
۳- اگر چیزی را که اجاره می‏دهند چندین منفعت حلال داشته باشد، استفاده مورد نظر را تعیین کنند مثلاً ماشینی را که هم بار می‏تواند ببرد و هم مسافر، دقیقاً تعیین کنند که باید بار ببرد یا مسافر یا هر دوی آنها را.
۴- مدت استفاده را مشخص کنند مثلاً موقع قرارداد اجاره معین کند برای چند سال یا چند ماه اجاره می‏کنند تا در آن مدّت استفاده کنند، اگر کسی برای دوخت لباس پارچه به خیاط بدهد، زمان را باید معین کند، مگر آنکه در نظر مردم مشخص باشد.
۵- آنکه عمل واجب رایگان نباشد، بنابراین اجیر شدن برای انجام نمازهای واجب یومیه یا تجهیز اموات، جایز نیست.
مسئلۀ ۲۵۹۱ :    اگر ابتدای اجاره را در متن عقد مشخص نکنند، ابتدای آن بعد از انجام قرارداد اجاره خواهد بود.
مسئلۀ ۲۵۹۲ :    اگر ابتدای اجاره را بعد از مدّتی، مثلاً یک ماه بعد از بستن قرارداد اجاره قرار دهند، اجاره صحیح است اگرچه موقع بستن قرارداد، مورد اجاره در اختیار کس دیگری باشد.
مسئلۀ ۲۵۹۳ :    اگر در متن اجاره مدّت قرارداد را معین نکنند، مثلاً مالک به مستأجر بگوید، هر قدر در این خانه نشستی، برای هر ماه فلان مبلغ، به عنوان اجاره بپرداز، به صورت اجاره صحیح نیست، گرچه به خاطر اجازه داشتن صاحب‌خانه اگر بماند و در حدّ اجازه تصرّف کند، کار حرامی مرتکب نشده است، مگر آنکه بعداً معلوم شود اجازۀ صاحب‌خانه در حالتی بوده که او فکر می‏کرده این نوع قرارداد به صورت اجاره، صحیح است و اگر می‏دانست اجاره نیست، به هیچ وجه راضی نمی‏شد، در این صورت به هیچ وجه تصرّف جایز نیست.
مسئلۀ ۲۵۹۴ :    هتلها و مسافرخانه‏هایی که معلوم نیست وارد شوندگان چند روز در آن می‏مانند، اگر قرار بگذارند هر شب مبلغ معینی بدهند، استفاده از آنها اشکال ندارد، ولی چون مدّت معین نشده است، عنوان اجاره صحیح نیست، لذا صاحب هتل و مسافرخانه هر وقت دلش بخواهد می‏تواند مسافر را بیرون کند.