زکات نقدین‏

مسئلۀ ۲۱۶۷ :    زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‏شود که مسکوک باشد و به‌طور رایج با آنها معامله انجام شود، ولو اینکه سکه‏های آن هم از بین رفته باشد و در صورتی که در گذشته با آن سکه معامله می‏شده و رواج هم داشته است، ولی اکنون رواج ندارد، احتیاط واجب آنست که زکات آنها پرداخت گردد، اگرچه در صورتی که به‌طور کلّی از رواج افتاده باشد، عدم وجوب زکات خالی از قوّت نیست.
مسئلۀ ۲۱۶۸ :    اگر طلا و نقره مسکوک را که سابقاً رواج داشته و معامله می‏شده است، زنها برای زینت استفاده کنند و طوری تغییر دهند که از رواج در معامله بیندازند زکات ندارد و اگر به‌طور کلّی از رواج در معامله نیفتاده باشند، زکات آنها واجب است.
مسئلۀ ۲۱۶۹ :    واجب است انسان یازده ماه تمام مالک مقدار نصاب طلا و نقره باشد، تا زکات بر او واجب شود، بنابراین اگر در طول یازده ماه طلا و نقره از نصاب اول کمتر شود، زکات بر مالک واجب نیست.
مسئلۀ ۲۱۷۰ :    اگر مالک طلا و نقره در طول یازده ماه، طلا و نقره‏اش را با نقره و یا چیز دیگری عوض کند یا آنها را از مسکوک بودن درآورد، زکات بر او واجب نیست، ولی اگر برای فرار از زکات این کارها را انجام دهد احتیاط مستحب آنست که زکات آنها را بپردازد، ولی اگر در ماه دوازدهم طلا و نقره را از مسکوک بودن خارج کند در این صورت واجب است که زکات آنها را بپردازد و در صورتی که در اثر تبدیل کردن وزن یا قیمت آنها پایین آمده باشد واجب است زکات قبل از پایین آمدن را هم بدهد.
مسئلۀ ۲۱۷۱ :    پولهایی که دینار و درهم نامیده و به‌طور رایج با آنها معامله می‏شود مانند پول برخی کشورها که به آنها درهم و دینار گفته می‏شود و با آنها معاملات را انجام می‏دهند، ولی از جنس طلا و نقره نیستند، ظاهر آنست که به عنوان طلا و نقره زکاتشان واجب نیست.
مسئلۀ ۲۱۷۲ :    درهم و دیناری که مسکوکند، ولی هیچ گونه معامله‌ای با آنها انجام نمی‏شود، زکات ندارند.