زنان مضطربه‏

مضطربه به زنی گفته می‏شود که چند ماه خون دیده و هنوز عادت معینی پیدا نکرده است، یا از پیش عادت معینی داشته و اینک به‌هم خورده و هنوز عادت معین دیگری پیدا نکرده است.
مسئلۀ ۵۶۴  :  زنان مضطربه دارای چند حالت هستند:
الف- اگر خونی که دیده‏اند کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد و همۀ آنها نشانه‏های حیض را داشته باشند، همه را باید حیض قرار دهند و اگر نشانه‏های حیض را نداشته باشد، عمل به احتیاط کنند؛ یعنی کارهایی را که بر حائض حرام است انجام ندهند و به وظیفۀ مستحاضه عمل کنند.
ب- اگر بیشتر از ده روز خون دیده باشند و نشانه‏های حیض را نداشته و همۀ خونها یک جور باشد، باید به اندازه عادت خویشان خود احتیاط کنند، یعنی کارهایی را که بر حائض حرام است، انجام ندهند و به وظیفۀ مستحاضه عمل کنند و بقیه را استحاضه قرار دهند.
ج- اگر بیشتر از ده روز خون دیده و دارای نشانه‏های حیض باشد، باید شمارۀ عادت خویشان خود را به‌طوری که در عادت وقتیه گفته شده حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند و در این مورد احتیاط مستحب آنست که:
الف- اگر عادت خویشان او هفت روز باشد هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.
ب- اگر عادت خویشان او کمتر از هفت روز باشد همان مدت را حیض قرار دهد و در تفاوت کمتر از هفت روز تا هفت روز را احتیاط کند، یعنی کارهایی را که بر حائض حرام است، انجام ندهد و به وظیفۀ مستحاضه عمل کند.
ج- اگر عادت خویشان او بیش از هفت روز باشد، مثلاً نه روز باشد، همان هفت روز را حیض قرار دهد و در تفاوت بین هفت روز و عادت آنان که دو روز است، احتیاط کند.
د- اگر از خونی که بیش از ده روز دیده‏اند، چند روز نشانۀ حیض و چند روز نشانۀ استحاضه داشته باشد، سه حالت دارد:
۱- اگر خونی که نشانۀ حیض داشته کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همۀ آنان حیض است.
۲- اگر خونی که نشانۀ حیض دارد کمتر از سه روز بوده بنا بر احتیاط واجب به اندازه روزهای عادت خویشان احتیاط کند و بقیه را استحاضه قرار دهد.
۳- اگر پنج روز خون با نشانه‏های حیض و نه روز خون استحاضه و دوباره پنج روز خون با نشانه‏های حیض ببیند بنا بر اقوی خون اول حیض است و در خون سوم آن است احوط کارهایی که بر حائض حرام است ترک و به وظائف مستحاضه عمل کند، اگرچه اظهر آن است آن هم محکوم به استحاضه است و در نُه روز وسطی به وظائف استحاضه عمل کند.