زنان مبتدیه

مبتدیه به زنی گفته می‏شود که برای نخستین بار خون دیده باشد.
مسئلۀ ۵۶۵  :  زنان مبتدیه چند حالت دارند:
۱- اگر خونی که دیده کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد و همۀ آن نشانۀ حیض داشته باشد، باید همه را حیض قرار دهد و اگر نشانۀ حیض نداشته باشد، مطابق احتیاط عمل کند، از محرمات حیض اجتناب و به واجبات مستحاضه عمل کند.
۲- اگر خونی که دیده بیشتر از ده روز باشد و همۀ آن یک‌جور بوده و صفات حیض را دارد، باید به گونه‏ای که در عادت وقتیه گفته شد مقدار عادت خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.
۳- اگر بیش از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانۀ حیض و چند روز دیگر نشانۀ استحاضه داشته باشد، یکی از چند حالت زیر را دارد:
الف- اگر مقدار خونی که نشانۀ حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همۀ آن‎را حیض قرار دهد.
ب- اگر خونی که نشانۀ حیض دارد بیشتر از ده روز باشد، باید از نخستین روزی که خون او نشانۀ حیض دارد، حیض قرار دهد و در شمارۀ آن از خویشان خود پیروی کند و بقیه را استحاضه به شمار آورد و چنانچه نزدیکان او عادت مستقر و ثابتی ندارند بنا بر احتیاط باید هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، چون کلمه سبع، هشت بار در حدیث یونس که کامل‏ترین روایات باب است تکرار شده است.
ج- اگر خونی که نشانۀ حیض دارد از سه روز کمتر باشد، بنا براحتیاط در مقدار عادت خویشان خود احتیاط کند و بقیه را استحاضه قرار دهد.
د- اگر پیش از گذشتن ده روز از قطع خونی که نشانۀ حیض داشته، بار دیگر خونی ببیند که آن هم نشانۀ حیض دارد(مثلاً پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند)، بنا بر احتیاط واجب در هر دو خون از کارهایی که بر حائض حرام است اجتناب کند و به وظائف مستحاضه عمل کند و در آن نه روز که خون زرد دیده، احکام استحاضه را بجای آورد.