زنانی که ازدواج با آنها حرام است‏ : زن شوهرداری که با او زنا کرده است

مسئلۀ ۳۱۷۷ :    اگر کسی با زنی که شوهر دارد یا در عدّه طلاق رجعی است زنا کند، بنا بر احتیاط واجب آن زن بر او حرام ابدی می‏شود ولی اگر با زنی که در عدّه متعه یا طلاق باین است، زنا کند، حرام ابدی نمی‏شود و بعد از تمام شدن عده می‏تواند او را عقد کند اگرچه بهتر است با او ازدواج نکند.