زنانی که ازدواج با آنها حرام است‏ : زنی که با او لعان کرده است

مسئلۀ ۳۱۸۹ :    اگر مرد با زن خود نزد حاکم شرع جامع شرایط لعان کند، آن زن برای ابد بر آن مرد حرام می‏شود و معنا و کیفیت لعان در آینده در باب لعان گفته خواهد شد.
مسئلۀ ۳۱۹۰ :    اگر مرد مسلمانی پس از عقد مرتد شود، دو صورت دارد:
۱- اینکه پدر، مادر و یا هر دو موقع انعقاد نطفه مسلمان بوده‏اند و خود او بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و پس از عقد مرتد شده است- مرتد فطری- زن وی در هر حال چه نزدیکی کرده و چه نکرده باشد، بر او حرام می‏شود و باید به آن مقداری که در کتاب طلاق گفته خواهد شد، عدّه وفات نگهدارد و پس از عدّه می‏تواند با دیگری شوهر کند.
۲- از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده است و با اختیار خود مسلمان شده و سپس ارتداد پیدا کرده است- مرتد ملّی- این دو حالت دارد:
الف- پس از نزدیکی کردن، مرد مرتد شود، در این صورت اگر زن یائسه باشد، عقد باطل است، ولی اگر زن یائسه نباشد، باید عدّه وفات نگهدارد همان طور که در باب طلاق خواهد آمد، پس اگر شوهر زن قبل از تمام شدن عدّه زنش، توبه کرد و مسلمان شد، اظهر آنست که عقد به قوّت خود باقی است، اگرچه بهتر است عقد را دوباره بخوانند و اگر تا آخر عدّه توبه نکرد و مرتد باقی ماند عقد باطل می‏شود.
ب- مرد قبل از آنکه با زنش نزدیکی کند مرتد ملی شود، در این صورت چه زن یائسه باشد چه نباشد عقد باطل است و بقیۀ احکام ارتداد در کتاب حدود خواهد آمد.
مسئلۀ ۳۱۹۱ :    اگر کسی که از راه زنا به دنیا آمده، ازدواج کند و بچّه‏ای از او به صورت مشروع به دنیا بیاید آن بچّه حلال زاده است.
مسئلۀ ۳۱۹۲ :    اگر با زنی بی‎شوهر که در عدّه نیست زنا کند، می‏تواند با او ازدواج کند ولی احتیاط واجب آنست که صبر کند تا زن حیض ببیند و پس از توبه وی را عقد کند و همچنین اگر شخص دیگری بخواهد آن زن را عقد کند، باید آن احتیاط را رعایت کند.
مسئلۀ ۳۱۹۳ :    اگر کسی با زن بی‎شوهر که در عدّه نیست زنا کند و بعد او را عقد کند و پس از مدّتی از آن زن بچّه‏ای به دنیا بیاید و ندانند از نطفه حلال است یا حرام، آن بچّه حلال‏زاده است.
مسئلۀ ۳۱۹۴ :    هرگاه مرد در حال روزۀ ماه رمضان یا در حالی که زنش در حال حیض یا نفاس است و هنوز پاک نشده، با او نزدیکی کند، گناه کرده است، ولی اگر بچّه‏ای به دنیا بیاید حلال زاده است و همچنین اگر زن دارای استحاضه متوسّطه و کثیره باشد، بنا بر احتیاط واجب اگر اقوی‏ نباشد قبل از غسل کردن، نزدیکی با او حرام است.