زنانی که ازدواج با آنها حرام است‏ : زنی که در حال احرام با او عقد بسته است‏

مسئلۀ ۳۱۸۳ :    ازدواج در حال احرام به‌طور کلّی باطل است چه شخص این مسئله را بداند و چه نداند، ولی اگر مرد مُحرم بداند ازدواج در این حال باطل است و ازدواج کند، آن زن بر او حرام ابدی می‏شود.
مسئلۀ ۳۱۸۴ :    اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند عقد او باطل است و اگر زن می‏دانسته ازدواج در حال احرام حرام بوده و جایز نیست و در عین حال ازدواج کند، آن مرد برای همیشه بر او حرام می‏شود.
مسئلۀ ۳۱۸۵ :    اگر مردی که برای انجام مناسک حج احرام بسته و مُحرم شده است، طواف نسا را که یکی از اعمال حجّ و عمره مفرده است بجا نیاورد، نه زنش و نه زنهای دیگر که به سبب محرم شدن بر او حرام شده بودند، حلال نمی‏شوند و نیز اگر زن حجّ برود و احرام ببندد و طواف نسا را انجام ندهد، شوهرش بر او حلال نمی‏شود و در هر صورت هر وقت طواف نسا انجام شد، بر یکدیگر حلال می‏شوند.
مسئلۀ ۳۱۸۶ :    زنی که شوهرش سه مرتبه او را مطلّقه کرده است، بدون محلل بر شوهر اولش حرام می‏شود، ولی اگر با شرایطی که در باب طلاق خواهد آمد با مرد دیگری ‏ازدواج کند، در صورتی که شوهر دوّم او را طلاق دهد، شوهر اول می‏تواند او را به عقد خود درآورد.