زنانی که ازدواج با آنها حرام است‏ : زنان کافره‏

مسئلۀ ۳۱۸۸ :    مرد مسلمان حق ندارد با زن کافر غیر یهودی، نصرانی و مجوس ازدواج کند، چه دائم و چه موقّت و نیز حق ندارد بنا بر احتیاط با زنان یهودی، نصرانی و مجوس، ازدواج دائم کند ولی ازدواج موقّت با آنان ایرادی ندارد ولی زنان مسلمان به هیچ وجه حق ندارند به عقد مرد کافر درآیند چه اهل کتاب (مجوس، یهودی یا نصرانی) باشند چه نباشند.