زنانی که ازدواج با آنها حرام است‏ : زنانی که محرم هستند

مسئلۀ ۳۱۶۰ :    ازدواج با زنهایی که به انسان محرم هستند، حرام است. زنان محرم عبارتند از: مادر، مادربزرگ، نوه، نتیجه و هر چه پایین‏تر روند؛ خواهر، دختر خواهر و دختر برادر و هر چه پایین تر روند؛ عمه، خاله، عمه و خاله پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ و هر چه بالاتر روند؛ عروس، زن پدر، مادرزن، چه آن زن مورد دخول واقع بشود یا نشود و مادر او و مادر مادر او، هرچه بالاتر روند؛ دختر و نوه دختری و پسری زنی که انسان وی را به عقد خود درآورده و با او نزدیکی کرده است و هر چه پایین‏تر روند به او محرم می‏شوند؛ چه موقع عقد وجود داشته باشند و چه بعد به دنیا بیایند. لازم به یادآوری است که محرمیت در اثر رضاع و شیر دادن هم حاصل می‏شود که احکام آن بعدها گفته خواهد شد.
مسئلۀ ۳۱۶۱ :    زنی را که مرد برای خود عقد کرده مادامی‏که در عقد اوست، نمی‏تواند با دخترش ازدواج کند، مگر آنکه قبل از نزدیکی کردن، طلاقش دهد یا مدّت او را ببخشد، در این صورت می‏تواند با دخترش ازدواج کند.
مسئلۀ ۳۱۶۲ :    اگر کسی زنی را برای خود عقدکند- دائم یا موقّت- چه با وی نزدیکی بکند و چه نکند، مادر، مادربزرگ پدری و مادر او هرچه بالا روند، به او محرمند و ازدواج با آنان حرام ابدی است.
مسئلۀ ۳۱۶۳ :    پدر و پدربزرگ شوهر هر چه بالا روند و پسر و نوه پسری هر چه پایین‏ بروند- موقع عقد وجود داشته باشند یا بعد به دنیا بیایند- به زن انسان محرمند.
مسئلۀ ۳۱۶۴ :    اگر زن از شوهر قبلی که فوت کرده یا از او جدا شده است، دختری داشته باشد، شوهر فعلی می‏تواند آن‎را برای پسر خود که از زن دیگری است عقد کند، کما اینکه اگر دختری را برای پسر خود عقد کند، می‏تواند مادر دختر را نیز برای خود عقد کند.