زنانی که ازدواج با آنها حرام است‏ : دختر خاله یا دختر عمّه در صورتی که با مادر آنها زنا کرده باشد

مسئلۀ ۳۱۷۸ :    اگر کسی قبل از آن که با دختر خاله یا دختر عمه، ازدواج کند، با مادر آنها خدای ناکرده زنا کند، دختر خاله و بنا بر احتیاط دختر عمّه، بر او حرام ابدی می‏شوند و به هیچ وجه نمی‏تواند با آنان ازدواج کند، بلکه اگر دختر خاله یا دختر عمّه را عقد کند و قبل از نزدیکی با آنها با مادرشان زنا کند، بنا بر احتیاط با طلاق جدا شود.