زنانی که ازدواج با آنها حرام است‏ : دختر خواهر و دختر برادر همسر

مسئلۀ ۳۱۶۷ :    انسان نمی‏تواند بدون اجازۀ همسرش، با دختر خواهر یا دختر برادر او ازدواج کند و اگر کسی این عمل را بدون اجازۀ همسرش انجام داد و پس از عقد، همسرش راضی نشد، عقد باطل است و اگر به‌طور صریح اجازه دهد صحیح است؛ اگرچه بهتر است پس از اجازۀ وی دوباره عقد را بخوانند و اگر به‌طور صریح اعلام رضایت نکند، اگرچه از سکوت وی معلوم شود باطناً راضی است، احتیاط لازم آنست که خواهر زاده یا برادرزادۀ همسرش را طلاق دهد و از وی جدا شود و پس از کسب رضایت از همسرش به‌طور صریح، ازدواج کند.
مسئلۀ ۳۱۶۸ :    انسان حق دارد با عمه یا خاله زن خود ازدواج کند و اجازۀ همسر شرط نیست.