زنانی که ازدواج با آنها حرام است‏ : خواهر همسر

مسئلۀ ۳۱۶۵ :    اگر کسی زنی را برای خود- به‌طور دائم یا موقت- عقد کند مادامی‏که آن زن در عقد اوست نمی‏تواند با خواهر او ازدواج کند.
مسئلۀ ۳۱۶۶ :    اگر کسی زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق خواهد آمد، طلاق رجعی دهد، در بین عدّه نمی‏تواند با خواهر او ازدواج کند، ولی در عدّه طلاق باین-که بعد گفته خواهد شد- ازدواج با خواهر او مانعی ندارد، اگرچه بهتر است آن هم ترک شود و همچنین در عده زنی که با عقد موقت به همسری او درآمده است، با خواهر وی ‏ازدواج نکند.