روزه‏ های واجب

مسئلۀ ۱۸۷۰ :    روزه‏های واجب عبارت اند از: روزۀ ماه رمضان، روزۀ کفّاره، روزۀ قضا، روزه‏ای که به جای «هَدْی» و قربانی شتر در حجّ تمتع انجام می‏شود، روزۀ نذر، عهد، قسم و روزه‏ای که در اثر التزام به شرط واجب می‏شود و نیز روزه‏ای که با اجیر شدن به عهده می‏آید و روزۀ روز سوم اعتکاف.