روزه‏های مکروه

مسئلۀ ۱۸۷۶ :    روزه‏های مکروه- به معنای کم بودن ثواب عمل- عبارتند از:
۱- روزۀ روز عاشورا.
۲- روزۀ روز عرفه برای کسی که روزه او را از دعاهای آن روز باز می‏دارد.
۳- روزۀ روزی که شک دارد عرفه است یا عید قربان.
۴- روزۀ مستحبی فرزند بدون احراز رضایت پدر و مادر.
۵- روزۀ مهمان بدون اجازۀ میزبان و در صورتی که میزبان مهمان را نهی کرده باشد، کراهت آن شدیدتر است و اگر روزۀ مهمان موجب اذیت و آزار صاحب‎خانه شود به عنوان انطباق عنوان دومی، ممکن است روزۀ حرام باشد.