راه‌های اثبات وقف

مسئلۀ ۲۸۹۲ :    وقف بودن چیزی از طرق زیر قابل اثبات است:
۱- شهرت میان مردم، طوری که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که وقف است.
۲- اقرار کسی که ملک در اختیار اوست و اگر مالک نبود اقرار ورثه‏اش وقف را ثابت می کند.
۳- مردم با آن ملک معامله ملک موقوفه کنند.
۴ – شهادت دو مرد عادل؛ بلکه اقوی‏ آنست که دو مرد مؤثق شهادت دهند.