دفن میت و احکام آن

مسئلۀ ۸۰۰ :    میت را باید به ترتیبی در قبر بگذارند که سمت راست بدن او روی زمین و سینه و شکم او رو به قبله قرار بگیرد، قبر نیز باید به اندازه‏ای گود باشد که وقتی‏میت در آن دفن شود، بوی تعفّن آن بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند آن‎را بیرون بیاورند و اگر ترس آن باشد که جانوری بدن میت را بیرون بیاورد، باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند.
مسئلۀ ۸۰۱ :    اگر دفن میت در زمین ممکن نباشد، می‏توانند آن‎را در بنا یا در تابوت بگذارند.
مسئلۀ ۸۰۲ :    هزینۀ خاک‌سپاری میت در حدّ لازم و معمول از اصل مال او برداشته می‏شود، گرچه به تهیۀ آجر و سیمان یا خرید قبر احتیاج باشد.
مسئلۀ ۸۰۳ :    بنا بر احتیاط واجب نباید میت مسلمان را در قبرستان کفّار و نیز میت کافر را در قبرستان مسلمانان دفن کرد و هم‌چنین مسلمان را نباید در جایی دفن کنند که موجب بی‌احترامی به او شود.
مسئلۀ ۸۰۴ :    دفن کردن میت در زمین غصبی یا زمینی که برای غیرِ دفن مردگان وقف شده است، جایز نیست و نیز دفن میت در قبر مردۀ دیگر جایز نیست، مگر آنکه قبر میتِ اول کهنه شده و میت مدفون در آن از بین رفته باشد.
مسئلۀ ۸۰۵ :    چیزی که از میت جدا می‏شود اگرچه مو، ناخن و یا دندانش باشد، چنانچه موجب نبش قبر نباشد، باید با او دفن شود و بنا براحتیاط در کفن او بگذارند؛ ولی‏اگر احتیاج به نبش قبر باشد، احتیاط آنست که جدا دفن شود، ولی ناخن و دندانی که از انسان در حال حیات جدا شده، مستحب است دفن شود.
مسئلۀ ۸۰۶ :    اگر بچّه‏ای در رحم مادر بمیرد، واجب است آن‎را با آسان‏ترین راه بیرون آورند و چنانچه نتوانند آن‎را سالم بیرون آورند و ناچار شوند که قطعه قطعه کنند، اشکال دارد و اگر شوهرش اهل فن باشد، باید او این کار را انجام دهد وگرنه زنی که اهل فن باشد باید این کار را انجام دهد و اگر این هم ممکن نباشد، مرد محرمی که اهل فن باشد و در غیر این‌صورت مرد نامحرمی که اهل فن باشد، بچّه را بیرون آورد و در صورتی‌که آن هم ممکن نباشد، کسی که اهل فن نباشد، می‏تواند آن‎را بیرون آورد.
مسئلۀ ۸۰۷ :    اگر مادر بمیرد و بچّه در رحم مادر زنده و سالم باشد، واجب است به وسیلۀ کسانی که در مسئلۀ پیش گفته شد، از هر طرفی که بچّه سالم بیرون می‏آید، او را بیرون آورند ولو اینکه امیدی به زنده ماندن بچّه نباشد و بعد از بیرون آوردن بچه، شکم مادر را بدوزند، ولی اگر بین پهلوی چپ و راست مادر در سالم بودن بچّه فرقی نباشد، احتیاط واجب آنست که از پهلوی چپ بیرون آورند.