دستور کشتن شتر

مسئلۀ ۳۸۳۷ :    در کشتن شتر واجب است علاوه بر رعایت ۶ شرطی که در مسئلۀ ۳۸۲۷ گفته شد، کارد یا چیزی را که مانند نیزه تیز باشد و جنس آن نیز از آهن باشد، در گودی میان گردن و سینه شتر فرو کنند- نحر- و بهتر است شتر در هنگام نحر ایستاده باشد. اگر هم در حالی که زانوها را به زمین زده یا به پهلو خوابیده ولی جلو بدنش رو به قبله است، کارد را در گلویش فرو کنند، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۳۸۳۸ :    هنگام کشتن شتر اگر به جای آنکه کارد یا مانند آن‎را در گودی گردن شتر فرو کنند، سرش را ببرند و در گاو و گوسفند به جای اینکه سرشان را ببرند آنها را نحر کنند، گوشت آنها حرام و بدنشان نجس می‏شود، منتها اگر چهار رگ شتر را ببرند و چندی که زنده است مطابق دستوری که در مسئلۀ پیش گفته شد آن را نحر کنند طوری که فرو بردن کارد در گودی گردن باعث جان دادن آن شود و دست و پایش حرکت کند یا اینکه خون به‌طور معتدل خارج شود، گوشت آن حلال و بدنش پاک می‏شود و نیز در صورتی که کارد یا مانند آن‎را در گودی گردن گاو، گوسفند و مانند آنها فرو کنند و تا زنده است سرش را ببرند مطابق همان دستوری که در مسئلۀ ۳۸۲۷ گفته شد، گوشت آنها حلال و بدنشان پاک می‏شود.