دستور نماز آیات‏

مسئلۀ ۱۶۸۲ :    نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد که به دو صورت می‏توان انجام داد:
۱- بعد از گفتن نیت و تکبیره‎الاحرام، حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و برگردد، دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و به همین طریق تا پنج مرتبه، بعد از آنکه از رکوع پنجم بلند شد به سجده برود و بعد از دو سجده رکعت دوّم را هم به همین شکل انجام دهد و بعد از دو سجدۀ رکعت دوم تشهّد بخواند و سلام نماز را بدهد.
۲- بعد از نیت و تکبیره‎الاحرام حمد را بخواند و سوره را به پنج قسمت تقسیم کند، پس از حمد قسمت اول سوره را بخواند و به رکوع برود و بعد از رکوع بدون آنکه حمد بخواند قسمت دوم سوره را بخواند و به رکوع دوم رود و پس از آن قسمت سوم سوره را بخواند و به رکوع سوم رود و به همین ترتیب عمل کند تا به رکوع پنجم برسد و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم به سجده رود و بعد از دو سجده، رکعت دوم را نیز به همین ترتیب انجام دهد و بعد از دو سجدۀ رکعت دوم، تشهد بخواند و سلام دهد.
مسئلۀ ۱۶۸۳ :    در جایی که می‏خواهد سوره را به پنج قسمت تقسیم کند، بنا بر احتیاط «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» یا کمتر از یک آیه از سوره را به عنوان یک قسمت قرار ندهد مگر اینکه آن قسمت از آیه، جمله مستقلی باشد؛ پس اگر بخواهد سورۀ قدر را به پنج قسمت تقسیم کند، این گونه عمل کند، بعد از آنکه حمد را تمام کرد بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیلَۀِ الْقَدْرِ» و به رکوع رود، پس از رکوع بایستد و بگوید: «وَ مَا أَدْرَیک مَا لَیلَۀُ الْقَدْرِ» و به رکوع رود و باز برخیزد و بگوید: «لَیلَۀُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» و به رکوع رود و باز برخیزد و بگوید: «تَنَزَّلُ المَلَائِکَۀُ وَ الرّوحُ فِیهَا بِإِذنِ رَبِّهِم مِن کُلِّ أَمر» و به رکوع رود و بعد از آن برخیزد و بگوید: «سَلاَمٌ هِی حَتَّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ» و به رکوع رود و پس از سر برداشتن از رکوع، دو سجده را بجا آورد و رکعت دوم را نیز به همین ترتیب بخواند و تشهّد بخواند و سلام دهد و اگر سوره‏ای دارای چهار آیه باشد که با «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» جمعاً پنج آیه می‏شود در اینجا می‏تواند «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ» را به عنوان یک آیه حساب کند.
مسئلۀ ۱۶۸۴ :    اگر در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دوم یک مرتبه بخواند و سوره را پنج قسمت کند اشکالی ندارد و نیز می‏تواند در یک رکعت سوره‏های متفاوت بخواند و نیز می‏تواند در یک رکعت دو، سه یا چهار سوره را تقسیم کند، مثلاً یک سوره را دو قسمت و سوره دیگر را سه قسمت کند، ولی باید توجه داشته باشد در هر جایی از وسط سوره که به رکوع رفته است وقتی که برگشت حمد را نخواند و سوره را از آنجا که رها کرده ادامه دهد و هر وقت سوره را تمام کرد و به رکوع رفت، بعد از رکوع حمد را بخواند و سورۀ دیگری را شروع کند و احتیاطاً سوره را قبل از رکوع پنجم تمام کند و رکعت دوم را با حمد و سوره‏ای دیگر شروع کند.
مسئلۀ ۱۶۸۵ :    تمام چیزهایی که در نمازهای واجب یومیه واجب یا مستحب است در نماز آیات هم واجب یا مستحب است، غیر از آنکه در نماز آیات به جای اذان و اقامه سه مرتبه «أَلصَّلاَۀ» به امید ثواب گفته می‏شود.
مسئلۀ ۱۶۸۶ :    مستحب است بعد از رکوع پنجم و دهم «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» و پیش از رکوع و پس از آن «أَللَّهُ أَکبَرُ» بگوید، ولی پس از رکوع پنجم و دهم گفتن تکبیر مستحب نیست هر چند برای رفتن به سجده مستحب است.
مسئلۀ ۱۶۸۷ :    مستحب است قبل از رکوع دوم، چهارّم، ششم، هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط یک قنوت قبل از رکوع پنجم و یک قنوت هم پیش از رکوع دهم بخواند، مانعی ندارد، ولی خوب است به قصد رجا باشد.
مسئلۀ ۱۶۸۸ :    اگر در نماز آیات شک کند چند رکعت خوانده و فکرش به جایی نرسد، نمازش باطل است.
مسئلۀ ۱۶۸۹ :    اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت اول است یا در رکوع اول رکعت دوم و فکرش به جایی نرسد نمازش باطل است، ولی مثلاً اگر در یک رکعت شک کند که چها رکوع کرده یا پنج رکوع، چنانچه برای رفتن به سجده خم نشده باید رکوعی را که شک دارد بجای آورده انجام دهد و اگر برای رفتن به سجده خم شده به شک خود اعتنا نکند و اگر خم نشده، رکوع را بجای آورد و نماز را تمام کند.
مسئلۀ ۱۶۹۰ :    هر یک از رکوعهای نماز آیات رکن است که اگر عمداً و یا سهواً کم یا زیاد شود نماز باطل می‏شود.
مسئلۀ ۱۶۹۱ :    نماز آیات را هم می‏توان فرادا خواند و هم با جماعت و کیفیت آن مانند به جماعت خواندن نمازهای واجب یومیه است.