دستور خواندن عقد موّقت‏

مسئلۀ ۳۰۹۸ :    اگر مرد و زن خواندن صیغه عقد موقت را بلد باشند و بخواهند خود اجرا کنند، پس از آنکه مهر، اجرت و مدّت عقد را دقیقاً مشخّص کردند، اگر زن آغاز کند و بگوید: «زَوَّجْتُک نَفْسِی فِی الْمُدَّۀ الْمَعْلُومَۀ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» و بلافاصله مرد بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ لِنَفْسِی فِی الْمُدَّۀ الْمَعْلُومَۀ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ»  و یا مرد بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ هَکذَا»  عقد صحیح است و آثار عقد موقت بر او مترتب می‏شود. و می‏توانند به جای «زَوَّجْتُ»، «مَتَّعْتُ» استعمال کنند و به جای «زَوَّجْتُک نَفْسِی»، «مَتَّعْتُک نَفْسِی» بگویند و اگر دیگری را وکیل کنند، از طرف آنان صیغه عقد موقت را جاری کند، چنانچه اسم مرد احمد و زن زینب باشد، ابتدا وکیل زن خطاب به وکیل مرد بگوید: «مَتَّعْتُ مُوَکلَتِی زَینَبَ مُوَکلَک أَحْمَدَ فِی الْمُدَّۀ الْمَعْلُومَۀ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ»  و فوراً وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ هَکذَا» ، عقد موقّت صحیح و آثار ازدواج موقت مترتب می‏شود و در تمامی این موارد می‏توانند به جای «مَتَّعْتُ»، «زَوَّجْتُ» یا «أَنْکحْتُ» بگویند.