دستور خواندن عقد دائم

مسئلۀ ۳۰۹۵ :    اگر زن و مرد هر دو خواندن صیغه عقد دائم را بلد باشند، در صورتی که زن بخواهد ایجاب را بخواند این طور شروع می‏کند: «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ» یا «زَوَّجْتُکَ نَفْسِی عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» ؛ و بلافاصله مرد می‏گوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ» یا «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» ؛و می‏تواند زن به جای «زَوَّجْتُکَ»، «أَنْکحْتُکَ» بگوید، اگر زن در ایجاب، «أَنْکحْتُکَ» بگوید، مرد بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ النِّکاحَ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ» یا «قَبِلْتُ النِّکاحَ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ»، عقد صحیح است و پس از آنکه عقد تمام شد، آثار نکاح و زن و شوهری بر آن مترتّب می‏شود و اگر زن و مرد، هر یک،  فرد دیگری را وکیل کنند که از طرف آنان صیغه را بخواند، در این صورت اگر اسم مرد مثلاً احمد و زن فاطمه باشد، وکیل زن خطاب به وکیل مرد چنین می‏گوید: «زَوَّجْتُ مُوَکلَکَ أَحْمَدَ، مُوَکلَتِی فَاطِمَۀ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ» یا «عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» ؛ و بلافاصله وکیل مرد می‏گوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ لِمُوَکلِی أَحْمَدَ عَلَی الصَّدَاقِ» یا «عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» ، عقد صحیح است و آثار زوجیت مترتّب می‏شود.
مسئلۀ ۳۰۹۶ :    لفظی که مرد یا وکیلش با لفظی که زن یا وکیلش به زبان می‏آورند، بنا به احتیاط واجب مطابق باشند، مثلاً اگر زن یا وکیلش «زَوَّجْتُ»، می‏گویند مرد یا و کیلش هم «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ»، بگویند.
مسئلۀ ۳۰۹۷ :    اگر یک نفر از طرف زن و مرد بر هر دو وکیل باشد که صیغۀ عقد را اجرا کند، اگر اسم زوج محمّد و زوجه فاطمه باشد، پس از تعیین مهر، وکیل بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَکلَتِی فَاطِمَۀ، مُوَکِّلِی مُحَمَّداً عَلَی الصِّدَاقِ الْمَعْلُومِ»  و بلافاصله بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ لِمُوَکلِی مُحَمَّدٍ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ» . به این ترتیب عقد صحیح بوده و پس از آن آثار زوجیت، مترتّب می‏شود.