خیار مجلس

مسئلۀ ۲۴۱۰ :    اگر از محلّ و مجلسی که معامله در آن انجام شده، فروشنده و خریدار متفرّق نشده باشند به آن «خیار مجلس» گویند.