خیار تَبَعُّضِ صَفْقَه و خیار شرکت

مسئلۀ ۲۴۲۳ :     مورد هفتم از مواردی که می‏تواند معامله را به هم بزند آنست که پس از انجام معامله معلوم شود مقداری از کالا یا عوض مشخّص آن مال دیگری بوده و صاحب آن هم راضی نمی‏شود، در این صورت خریدار یا مشتری می‏تواند معامله را به هم بزند و آن‎را فسخ کند و آن‎را «خیار تَبَعّضِ صَفْقَه» می‏نامند و در صورتی که بعداً معلوم شود مال فروخته شده، مشترک میان فروشنده و دیگری بوده و مشاعاً مورد معامله قرار گرفته است، خریدار حق دارد معامله را به هم بزند و به آن «خیار شرکت» مگویند.