خیار تعذّر تسلیم

مسئلۀ ۲۴۲۸ :    فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً ماشینی را که فروخته، به سرقت رفته باشد، یا خانه‏ای که فروخته، ویران شده باشد و به آن «خیار تعذّر تسلیم» می‏گویند.