خیار تأخیر

مسئلۀ ۲۴۲۵ :    در صورتی که خریدار کالایی را به صورت نقد بخرد و شرط تأخیر در پرداخت پول نکند و تا سه روز پول کالا را به فروشنده نپردازد و فروشنده نیز بدون شرط تأخیر در تحویل کالا، آن‎را تحویل نداده باشد، فروشنده می‏تواند معامله را به هم بزند و آن‎را «خیار تأخیر» گویند.
مسئلۀ ۲۴۲۶ :    در مواردی که کالای مورد معامله مانند بعضی از میوه‏ها و سبزیها باشد، که اگر یک روز بماند فاسد می‏شود، چنانچه خریدار تا پایان همان روز پول آن‎را نیاورد و شرط تأخیر تحویل پول کالا هم نشده باشد، فروشنده حق دارد معامله را به هم زده و فسخ کند.