خودداری از مبطلات روزه برای غیر روزه‎دار

مسئلۀ ۱۸۸۲ :    برای چند گروه مستحب است در ماه رمضان اگرچه روزه‏دار نباشند، برای رعایت حرمت ماه مبارک از کارهای مُبطِل روزه اجتناب کنند:
۱- مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل می‏کند انجام داده باشد و قبل از ظهر به وطنش یا جایی که ده روز در آنجا می‏خواهد بماند برسد.
۲ – مسافری که بعدازظهر به وطن یا جایی که ده روز می‏خواهد در آنجا بماند برسد.
۳ – بیماری که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می‏کند انجام داده باشد.
۴- بیماری که بعدازظهر خوب شود.
۵- زنی که در بین روز از خون حیض و نفاس پاک شود.
۶- کافری که وسط روز ماه مبارک رمضان مسلمان شود.
۷- طفلی که در وسط روز به بلوغ برسد، گرچه در طفل احتیاط لازم آنست که اگر قبل از زوال به بلوغ برسد و کاری نیز که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد، نیت کند و روزه بگیرد و روزه‏اش صحیح است و اگر روزه نگیرد بعداً قضا کند.
مسئلۀ ۱۸۸۳ :    مستحب است روزه‏دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن، بخواند، ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‏تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است ابتدا افطار کند، ولی هر قدر که ممکن است نماز را در اول وقت آن بجای آورد.

آیا تمایل به دریافت آخرین اخبار و اعلانات دارید؟
خیر
بله