خودداری از مبطلات روزه برای غیر روزه‎دار

مسئلۀ ۱۸۸۲ :    برای چند گروه مستحب است در ماه رمضان اگرچه روزه‏دار نباشند، برای رعایت حرمت ماه مبارک از کارهای مُبطِل روزه اجتناب کنند:
۱- مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل می‏کند انجام داده باشد و قبل از ظهر به وطنش یا جایی که ده روز در آنجا می‏خواهد بماند برسد.
۲ – مسافری که بعدازظهر به وطن یا جایی که ده روز می‏خواهد در آنجا بماند برسد.
۳ – بیماری که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل می‏کند انجام داده باشد.
۴- بیماری که بعدازظهر خوب شود.
۵- زنی که در بین روز از خون حیض و نفاس پاک شود.
۶- کافری که وسط روز ماه مبارک رمضان مسلمان شود.
۷- طفلی که در وسط روز به بلوغ برسد، گرچه در طفل احتیاط لازم آنست که اگر قبل از زوال به بلوغ برسد و کاری نیز که روزه را باطل می‏کند انجام نداده باشد، نیت کند و روزه بگیرد و روزه‏اش صحیح است و اگر روزه نگیرد بعداً قضا کند.
مسئلۀ ۱۸۸۳ :    مستحب است روزه‏دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن، بخواند، ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی‏تواند با حضور قلب نماز بخواند، بهتر است ابتدا افطار کند، ولی هر قدر که ممکن است نماز را در اول وقت آن بجای آورد.