حکم سایر حدود و تعزیرات‏

مسئلۀ ۳۶۴۲ :    اگر کسی ادّعای نبوّت کند یا به پیامبر اکرم‏ یا یکی از امامان دشنام دهد یا اینکه بگوید نمی‏دانم محمّدبن‏عبداللّه‏ راست می‏گوید یا دروغ، هر کسی که بشنود و توان داشته باشد واجب است او را بکشد، مگر آنکه بر مال و جان و ناموس خود یا مسلمان دیگری بترسد و در اجرای این حکم نیازی به حکم حاکم شرع نیست منتها اگر در محکمه شرعی نتواند آن‎را اثبات کند، مطابق قوانین قضایی با او معامله می‏شود.
مسئلۀ ۳۶۴۳ :    اگر مسلمان سحر و جادو را پیشه خود قرار دهد و توبه نکند، کیفر او اعدام است و راه اثبات آن اقرار شخص ساحر یا شهادت دو مرد عادل است و احتیاط واجب آنست که اقرار دو مرتبه صورت گیرد.
مسئلۀ ۳۶۴۴ :    اگر کسی با زن خود در حال حیض نزدیکی کند کیفر او بیست و پنج ضربه تازیانه است و بنا بر احتیاط کفّاره هم باید بدهد به تفصیلی که در باب حیض گذشت.
مسئلۀ ۳۶۴۵ :    اگر کسی در ماه رمضان در حالی که هم خودش و هم زنش روزه هستند، با زنش نزدیکی کند، اگر زن راضی باشد، کیفر هر کدام جداگانه بیست و پنج تازیانه است و اگر زن را بر این کار وادار کرده باشد، کیفر مرد پنجاه تازیانه است و بر زن چیزی واجب نیست و در این صورت، کفّاره هر دو را نیز شوهر باید بدهد و اگر زن به جماع راضی شود یا اینکه او شوهرش را به جماع وادار سازد، کفّاره هر کدام بر خودش واجب است و در هر دو شکل قضای روزۀ زن و مرد، بر خودشان واجب است.
مسئلۀ ۳۶۴۶ :    کسی که با علم و آگاهی و عمداً اقدام به خرید و فروش مشروبات الکلی می‏کند، در صورت اثبات، به وسیلۀ حاکم شرع تعزیر می‏شود.
مسئلۀ ۳۶۴۷ :    اگر کسی یکی از واجبات الهی را با علم به وجوب آن، ترک کند یا یکی از کارهای حرام را با اینکه می‏داند حرام است با توجّه و بدون عذر مرتکب شود و با قصد و اختیار و بدون ترس به آن اقرار کند و یا دو مرد عادل بر آن شهادت دهند، به وسیلۀ حاکم شرع جامع شرایط تعزیر می‏شود.
مسئلۀ ۳۶۴۸ :    اگر بچّه ممیزی یکی از گناهان کبیره را مرتکب شود ولیّ شرعی یا معلّم، می‏تواند او را به قدری که ادب شده و موجب دیه نشود، تنبیه کند و در ادب کردن او به سه، چهار، پنج تا شش تازیانه اکتفا کرده و از آن تجاوز نکند و با رفق و مدارا آن‎را انجام دهد. معلّم بیش از سه ضربه آن هم با ملایمت نزند.
مسئلۀ ۳۶۴۹ :    کسانی که مرتکب گناهی شده‏اند که مستوجب تعزیر است اگر قبل از اقرار یا اقامه بینه توبه کنند نباید تعزیر شوند، ولی اگر حقّی از حقوق مردم را ضایع کرده‏اند، ضامن هستند و باید جبران کنند و در صورت عدم جبران، حاکم شرع باید ایشان را مجبور کند.
مسئلۀ ۳۶۵۰ :    آنچه از روایات اهل‌بیت استفاده می‏شود، در تعزیرات باید جانب احتیاط را رعایت کرده و شلاق از ده و حدّاکثر بیست تازیانه تجاوز نکند و هیچ وقت به چهل تازیانه نرسد  مگر در مواردی که به تازیانه بیشتری تصریح شده باشد.
مسئلۀ ۳۶۵۱ :    موجبات تعزیرات با اقرار خود شخص یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود و احتیاط واجب آنست که اقرار دو مرتبه انجام شود.
مسئلۀ ۳۶۵۲ :    اجرای حدود الهی و تعزیرات در موارد حقّ النّاس و مردمی، مانند قذف، قتل نفس و امثال آن، باید پس از شکایت و تقاضای صاحب حق از دستگاه قضایی صالح انجام شود، ولی در مورد حقوق الهی مانند اجرای حدّ زنا و لواط شکایت شاکی خصوصی لازم نیست بلکه به‌طور مستقیم به وسیلۀ حاکم شرع- پس از ثبوت- با طرق معتبر شرعی اجرا می‏شود و نیازی به شکایت شخص خاصی ندارد.