حقوق پدر، مادر، همسر، فرزند و احکام آنها : آداب شیر دادن و احکام آن

مسئلۀ ۳۲۴۷ :    بر مادر واجب نیست کودک را شیر بدهد- به صورت رایگان یا با دریافت مزد- ولی اگر راه تغذیه منحصر به شیر مادر باشد و استفاده از شیر غیر مادر ممکن نباشد یا اینکه شیر غیر مادر یا غذاهای دیگر غیر از آن، موجب ضرر و زیان برای کودک بشود بر مادر واجب است خود کودک را شیر بدهد.
مسئلۀ ۳۲۴۸ :    مادر حق دارد برای شیر دادن فرزندش مزد بخواهد و اگر خود بچّه دارای ملک و مال باشد، مزد شیر دادن مادر، در صورت مطالبۀ او، بر عهدۀ خود بچّه است. اگر بچّه چیزی نداشته باشد، بر عهدۀ پدر اوست و در رتبۀ بعد بر عهدۀ جدّ پدری اوست. اگر آنان زنده نباشند یا در صورت زنده بودن قدرت مالی نداشته باشند، بر عهدۀ خود مادر است که به‌طور رایگان بچّه را شیر دهد و یا زن دیگری که شرایط لازم را دارد، برای شیر دادن اجیر کند، یا از راههای دیگری مانند تغذیه با شیر خشک استفاده کنند به شرط اینکه برای کودک ضرری نداشته باشد.
مسئلۀ ۳۲۴۹ :    شیر مادر برای کودک بهترین و سودمندترین مادّه غذایی است، لذا سزاوار است مادر برای شیر دادن فرزندش مزد نگیرد و اگر مادر به‌طور رایگان یا به مزد کمتر و یا حتّی مساوی با دیگران شیر دهد، بر دیگران مقدّم است، ولی اگر مادر مزدی بیشتر از دیگران بخواهد، پدر حق دارد برای بچّه دایه بگیرد.
مسئلۀ ۳۲۵۰ :    مستحب است دایه‏ای که برای شیردادن انتخاب می‏کنند، عاقل، با ایمان، حلال زاده، عفیفه و صورت نیکو و زیبا داشته باشد و مکروه است کسی با غیر از این شرایط را انتخاب کنند؛ همچنین مکروه است دایه‏ای بگیرند که از زنا بچّه‎دار شده و شیر او از زنا باشد.
مسئلۀ ۳۲۵۱ :    مدّت شیردادن کامل دو سال تمام است و بیست و یک ماه هم کفایت می‏کند، ولی کمتر از آن ظلم در حقّ بچّه است و لذا احتیاط لازم آنست که در حدّ امکان، این مدّت، رعایت شود.