حقوق پدر، مادر، همسر، فرزند و احکام آنها : احکام و آداب پس از ولادت

اسلام برای انسان حرمت خاصی قائل است و با توجّه به مراحل مختلف زندگی، حتّی برای دوران انعقاد نطفه و قبل از آن و برای دنیا، آخرت و برزخ او دستورالعملهای مشخّص دارد. یکی از آن ادوار که دین مبین اسلام توجّه مخصوص به آن دارد، دوران پس از تولّد کودک است.
مسئلۀ ۳۲۳۳ :    مستحب است پس از ولادت نوزاد او را غسل دهند- بعضی از فقها فتوا بر وجوب غسل داده‎اند- جامه سفید به نوزاد بپوشانند، در گوش راست و چپ کودک به ترتیب اذان و اقامه بگویند. اگر ممکن باشد کام او را با آب فرات و تربت حضرت سیدالشّهداء و اگر نشد با آب باران یا خرما بردارند و نیز مستحب است برای نوزاد ولیمه ولادت بدهند.
مسئلۀ ۳۲۳۴ :    مستحب است پدر و مادر برای نوزاد نام خوب انتخاب کنند و بهترین آنها نامی‏است که از آن معنای بندگی خدای عالم استفاده شود مانند عبداللّه، عبدالأحد، عبدالرحمن یا اسماء انبیای عظام و امامان معصوم مخصوصاً محمّد و علی‏ و برای دختران نام زنان صالحه، مخصوصاً نام فاطمه‏ بهترین است. از امام صادق‏ و ایشان از رسول گرامی‏ اسلام‏ نقل می‏کنند که آن بزرگوار فرمودند: برای فرزندانتان نامهای خوب انتخاب کنید، برای اینکه روز قیامت با همان نامها مورد خطاب قرار می‏گیرند.
مسئلۀ ۳۲۳۵ :    در روز هفتم ولادت نوزاد امور زیر مستحب است:
۱- تراشیدن موی سر نوزاد، ۲- ختنه کردن نوزاد، ۳- دادن ولیمه ختنه، ۴- قربانی کردن گوسفند، گاو و یا شتر، ۵ – ذکر نام نوزاد و پدرش را موقع عقیقه کردن.
مسئلۀ ۳۲۳۶ :    مستحب است هم‎وزن موهای تراشیده شده سر نوزاد، طلا یا نقره صدقه بدهند.
مسئلۀ ۳۲۳۷ :    ختنه پسر به خودی خود، واجب است و شرط صحّت طواف واجب و مستحب نیز هست و برای عبادات دیگر شرط صحت نیست و همچنین بریدن ناف بچّه واجب است.
مسئلۀ ۳۲۳۸ :    چنانچه بچّه ختنه شده به دنیا بیاید، ختنه کردن واجب نیست، ولی بهتر است چاقو را به محل ختنه بکشند تا به سنّت عمل شود.
مسئلۀ ۳۲۳۹ :    احتیاط آنست که ولیّ بچّه، تا قبل از بلوغ، او را ختنه کند، ولی اگر ولیّ بچّه به آن عمل نکرد، واجب است خودش پس از بلوغ خود را ختنه کند و در ختنه کننده اسلام شرط نیست.