حقوق عرضی : حقّ یتامی‏ و محرومان جامعه

خدای منّان در قرآن کریم، برای محرومان و سائلان، در اموال و دارایی اغنیا و متمکنان حقی قرار داده است.  اگرچه اطلاق این آیات کریمه، صدقات و زکوات واجب و مستحب را هم در بر می‏گیرد و اگر همان صدقات واجب و مستحب هم درست و در جای خودش با روش درست و عادلانه گرفته و توزیع می‏شد، شاید هیچ فقیری در عالم یافت نشده و آثار فقر از جامعه رخت بر می‎بست، ولی به اعتقاد ما شمول این آیات مبارکه بسی عام‏تر و جامع‏تر از صدقات واجب و مستحب است، بلکه برای سائلان و محرومان حقی در تمام اموال اغنیا قائل است. توانگران باید به این نکته توجّه کنند که محرومان در اموال ایشان صاحب حق و سهیمند و اگر چیزی می‏خواهند حقّ خودشان است و باید در فکر تأمین آنها باشند تا زمینۀ فقر و محرومیت رخت بربسته و جامعه در اثر فقر و نیاز، آلوده به خلافها و گناهان نشئت‎گرفته از آن نگردد.