حدّ لواط

مسئلۀ ۳۵۸۱ :    اگر مرد عاقل و بالغی به اختیار خود با مرد یا پسربچّه‏ای لواط کند، اگرچه مشهور فتوا داده‏اند که حدّ او در هر حال اعدام است، ولی رعایت احتیاط، مقتضی‏آن است که اگر لواط کننده محصن باشد، یعنی دارای همسر باشد به گونه‏ای که در مسئلۀ ۳۵۶۶ گفته شد، کیفر و حدّ او اعدام است به هر نحو که حاکم شرع مصلحت بداند و اگر همسر نداشته باشد، مانند مرد زانی بدون همسر به او یک‎صد تازیانه زده می‏شود. ولی آن کسی که لواط داده- مفعول- اگر عاقل، بالغ و با اختیار و بدون اکراه به این عمل تن داده، کیفر و حدّش اعدام است، چه همسر داشته باشد یا نداشته باشد و اگر مقدّمات کار را انجام داده باشند، ولی دخول صورت نگرفته باشد، هر کدام به یک‎صد ضربه شلاق محکوم می‏شوند.
مسئلۀ ۳۵۸۲ :    راه ثابت شدن لواط همان است که در راههای اثبات زنا گفته شد- چهار مرتبه اقرار یا با شهادت چهار مرد عادل- و اظهر و احوط آنست که با شهادت زن چه با انضمام و چه بدون انضمام مردان، ثابت نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۵۸۳ :    اگر کسی کمتر از چهار مرتبه اقرار بر لواط کند، حدّ لواط بر او جاری نمی‏شود، ولی حاکم شرع به هر مقداری که صلاح بداند به وی شلّاق می‏زند، ولی اگر کمتر از چهار نفر شهادت بدهند، حد بر او جاری نمی‏شود ولی بر شهود حدّ قذف جاری می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۸۴ :    اگر لواط کننده یا لواط دهنده قبل از اقرار یا قبل از اقامه بینه توبه کند، حد بر او جاری نمی‏شود و اگر بعد از اقرار توبه کند، امام مسلمین حق دارد او را مورد عفو قرار دهد. اگر بعد از اقامه بینه توبه کند، اگرچه خدا، توبه‎پذیر است، ولی در سقوط حد تأثیری ندارد و حد بر وی جاری می‏شود.