حدّ قوّادی‏

مسئلۀ ۳۵۸۶ :    اگر کسی مرد و زن اجنبی را برای زنا یا مرد و پسری را برای لواط، واسطه شود و به هم برساند به این عمل «قوّادی» گویند و برای قوّادی کننده چه زن باشد و چه مرد، هفتاد و پنج ضربه تازیانه زده می‏شود، منتها اگر قواد مرد باشد بنا بر احتیاط واجب اگر مرتبه دوم قوادی او باشد، علاوه بر هفتاد و پنج ضربه تازیانه، او را از شهرش تبعید می‏کنند و محل و مقدار تبعید با نظر حاکم شرع معین می‏شود. اجرای حدّ قوّادی در صورتی است که شخص عاقل و بالغ باشد و دو مرد عادل به عمل وی شهادت دهند یا اینکه خود او با قصد و اختیار اقرار کند و احوط آنست که اقرار او دربارۀ عملش نزد حاکم شرع و دو مرتبه باشد.
مسئلۀ ۳۵۸۷ :    در حدّ قوّادی، زن، مرد، مسلم و کافر برابرند، جز اینکه برای زن تبعید نیست.