جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است

مسئلۀ ۱۰۱۰ :    نماز خواندن در چند جا مکروه است، از جمله: داخل حمام، مقابل انسان، مقابل عکس و مجسّمۀ هر چیزی که روح دارد، مگر آنکه روی آن‎را بپوشانند، محلّی که در آن عکس باشد، مقابل آتش و چراغ، مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر یا داخل قبرستان، همچنین در کوچه‏ها و خیابانها اگر برای کسانی که عبور می‏کنند زحمت نباشد و اگر زحمت باشد حرام است، زمین نمکزار، مقابل چاه و چاله‏ای که محل بول آدمی باشد، جایی که فرد جُنب در آنجا باشد و در برابر نمازگزار، قرآن، کتاب باز یا هر چیزی که فکر و حواس او را به خود مشغول کند.
مسئلۀ ۱۰۱۱ :    کسی‌که بخواهد در محل عبور و مرور مردم یا در حالی‌که کسی در جلوی او ایستاده نماز بخواند، مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۱۰۱۲ :    اگر زن در خانه‏اش نماز بخواند، ثوابش از نماز خواندن او در مسجد بیشتر است و نیز مستحب است که مردها واجبات را در مسجد و مستحبّات را در منزل بجا آورند.