جاهایی که خواندن نماز در آنها مستحب است

در روایات اسلامی بسیار سفارش شده است که انسان نمازهایش را در مسجد بخواند. بهتر از همۀ مسجدها مسجدالحرام است و بعد مسجد النبی‏  در مدینۀ منوّره، سپس مسجد کوفه و بیت المقدّس، سپس در مسجد جامع شهر و روستا و بعد از آن مسجد محل و بعد مسجد بازار. خوب است انسان در خانۀ خودش جایی را برای‏خواندن نماز آماده و معین کند و آنجا را به عنوان مسجد خانه قرار دهد.
مسئلۀ ۱۰۰۸ :    نماز در حرم امامان معصوم مستحب و بلکه بهتر از بسیاری از مساجد است. در روایات آمده است که نماز در حرم مطهّر امام الموحدین امیرالمؤمنین علی‏بن‏ابی‏طالب‏ برابر ده هزار نماز در جای دیگر است .
مسئلۀ ۱۰۰۹ :    زیاد رفتن به مساجد و رفتن به مسجدی که نمازگزار ندارد، مستحب است و نرفتن و تعطیل کردن مسجد مکروه است و نیز همسایۀ مسجد اگر عذری نداشته باشد مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.