تصرّف در اموال شرکت و احکام آن

مسئلۀ ۲۴۹۸ :    دخل و تصرّف در چیزهایی که مشترک است، بدون اجازۀ شرکای دیگر جایز نیست.
مسئلۀ ۲۴۹۹ :    هر شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‏کند، حق ندارد از اموال شرکت چیزی را به نام خود خرید و فروش کند و سود آن‎را برای خود بردارد، مگر آنکه با اجازۀ شرکای دیگر باشد.
مسئلۀ ۲۵۰۰ :    هرگاه یکی از شرکا فوت کند یا دیوانه شود یا به وسیلۀ دادگاه از تصرّف در اموال خود منع شود یا سفیه و یا بیهوش شود، بقیۀ شرکا بدون اجازۀ ولی او یا حاکم شرع جامع شرایط حقّ تصرّف و جابه‏جایی اموال شرکت و تقسیم اموال را ندارند.
مسئلۀ ۲۵۰۱ :    اگر همۀ شرکا از اجازۀ تصرفی که در اموال شرکت داده‏اند برگردند، هیچ کدام از آنها حقّ تصرف در آن‎را ندارند، ولی اگر یکی از آنها از اجازۀ خود برگردد، مادامی که بقیه از اجازۀ خود برنگشته‏اند، حقّ تصرّف ندارند، ولی خود او تا وقتی که منعی از طرف سایر شرکا نرسیده، می‏تواند در مال شرکت تصرّف کند.
مسئلۀ ۲۵۰۲ :    در شرکتهای غیر اختیاری مانند ارث که بدون عقد قرارداد حاصل می‏شود نیز، هیچ کدام از شرکا بدون اجازۀ بقیه حقّ دخل و تصرّف در مال مشترک را ندارند.
مسئلۀ ۲۵۰۳ :    شریکی که امین شرکت است و با سرمایه شرکت معامله می‏کند اگر بگوید مال تلف شده است و نزد حاکم شرع واجد شرایط سوگند بخورد، سخنش پذیرفته می‏شود.