انواع معاملات‏ : معاملۀ سلف‏

مسئلۀ ۲۴۰۱ :    معامله سلف یا معاملۀ «پیش فروش» عبارت است از معامله‏ای که در آن فروشنده و خریدار با هم قرار می‏گذارند که خریدار هنگام انجام معامله پول را نقداً بپردازد و جنس را که به صورت کلّی و در ذمۀ فروشنده است در وقت دیگری که معین کرده‏اند، تحویل بگیرد.