انواع معاملات‏ : معامله نقدی

مسئلۀ ۲۳۹۱ :    معامله نقدی معامله‏ای است که در تحویل کالا و عوض آن، مدّت شرط نشده باشد، بلکه بنا بر این است که جنس و عوض آن بعد از معامله به یکدیگر تحویل داده شوند.
مسئلۀ ۲۳۹۲ :    اگر معامله نقدی انجام گیرد، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‏توانند جنس و عوض آن‎را مطالبه کنند و تحویل بگیرند.
مسئلۀ ۲۳۹۳ :    تحویل و تحوّل از مفاهیم عُرفی است و برای هر چیزی متناسب با آنست، مثلاً تحویل دادن زمین و خانه به این است که آن‎را در اختیار خریدار قرار دهند تا بتواند در آن تصرّف مورد نظرش را انجام بدهد، ولی تحویل فرش، لباس، پول و مانند آن این گونه است که طوری در اختیار قرار گیرد که گیرنده بتواند آن‎را به هر جا خواست ببرد و مالک قبلی مانع نشود.