اقسام طلاق

اقسام طلاق‏
طلاق به‌طور کلّی به دو قسم بدعی و سنّی تقسیم می‏گردد. طلاق بِدعی آنست که در نزد امامیه واجد شرایط طلاق نباشد، اگرچه نزد دیگران مانند اهل سنّت صحیح باشد. این نوع طلاق در اینجا مورد نظر ما نیست، ولی طلاق سنّی عبارت است از طلاقی که نزد امامیه واجد شرایط صحّت است و این طلاق نیز به دو قسمت تقسیم می‏شود، «طلاق بائن» و «طلاق رجعی» که این قسم طلاق و اقسام آن مورد بحث ماست.