اقسام زنان حائض

مسئلۀ ۵۵۱    زنان حائض ۶ دسته هستند:
۱- صاحب عادت وقتیه و عددّیه: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین مثلاً اول ماه خون حیض ببیند و شمارۀ روزهای حیض او در هر دو ماه به یک‏ اندازه باشد.
۲- صاحب عادت وقتیه: زنی که دو ماه پیاپی در وقت معین مثلاً اول ماه خون ببیند، ولی شمارۀ روزهای آن یکسان نباشد.
۳- صاحب عادت عددیه: زنی که شمارۀ روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یک اندازه باشد، ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد.
۴- مضطربه: زنی که چند ماه خون دیده، ولی عادت معین پیدا نکرده است و یا از اول عادت معینی داشته، ولی عادت او به هم خورده است و عادت تازه‏ای نیز پیدا نکرده است.
۵- مبتدیه: زنی که برای بار اول خون می‏بیند.
۶- ناسیه: زنی که عادت خود را فراموش کرده است.
هر یک از این شش دسته دارای احکامی هستند که در مسائل آینده توضیح داده خواهند شد.