اشتغال به سحر، کهانت و …

مسئلۀ ۲۹۳۱ :    اگر کسی فعلی را که شرعاً حرام است شغل قرار دهد و از آن طریق به کسب درآمد مشغول شود، تصرف در پولی که می‏گیرد جایز نبوده و حرام است. ساختن بت برای پرستش و یا هر چیز که برای عبادت غیر خداست، ساختن هر چیزی که منافع اصلی و اختصاصی یا منفعت عمومی آن حرام است، شراب فروشی، فروش ابزار و آلاتی که منافع اصلی و عمومی آنها حرام است، جادوگری و فال‎بینی از این سنخ است. بنابراحتیاط واجب از شغل قرار دادن مجسمه سازی و بلکه ساختن مجسّمۀ هر موجود جاندار خودداری شود، ولی خرید و فروش آن و خرید و فروش چیزهایی که روی آنها نقش صورت انسان یا جاندار دیگری وجود دارد، مانعی ندارد، گرچه بهتر است آن نیز ترک شود.
مسئلۀ ۲۹۳۲ :    آموختن سحر و عمل به آن حرام است، مگر آنکه آموختن برای ابطال سحر باشد و آن هم در حدی که مورد نیاز و ضروری است مانعی ندارد.
مسئلۀ ۲۹۳۳ :    در کهانت که کاهنان ادعا می‏کنند وقایع را به وسیلۀ ارتباط با اجنه، شیاطین یا از طریق دیگر عوامل غیبی و علوم غریبه می‏توانند بفهمند و خبر دهند و تنجیم که به وسیلۀ حرکت افلاک و جایگاه آنها می‏تواند خبر دهد، چند حالت است:
۱- چنانچه برای آنها به‌طور مستقل یا مشترک با خداوند، تأثیر قائل شود و با این پیش فرض مسائل را مطرح و از آینده خبر دهد، حرام و گناه و در حقیقت از مصادیق شرک به خداست و اگر از این طریق درآمدی به دست آورد نیز حرام است.
۲- اینکه خدای را یگانه در فعل دانسته و مشیت و اراده الهی را مؤثّر مطلق بداند و پیش‎بینیهایش نه به صورت جزم و قطعی، بلکه در حدّ حدس و گمان باشد و مبنای فکرش این باشد که خدای جهان میان حوادث و پدیده‏های عالم نوعی رابطۀ سبب و مسببی قرار داده است که پس از تحقق بعضی از آنها و مقارن بعضی از حوادث و پدیده‏ها، جریانات دیگری به وجود می‏آید و آن طرحی است از ناحیه پروردگار جهان و در عین اینکه میان بعضی از پدیده‏ها چنین تأثیر و تأثّری وجود دارد، ذره‏ای از سیطره و اقتدار خداوندی نمی‏کاهد و همه در قبضۀ قدرت اوست، اگر عمل کاهن و منجّم با این پیش فرض صورت پذیرد اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۹۳۴ :    شعبده‏بازی و چشم‏بندی اگر برای این باشد که حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد، جایز نیست و اگر از این راه درآمدی به دست آید حرام است، ولی اگر صرفاً برای سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت باشد اشکالی ندارد.
مسئلۀ ۲۹۳۵ :    احضار ارواح چنانچه موجب هتک حرمت آنان به خصوص ارواح صالحان، نباشد و باعث اذیت ایشان نگردد و نیز موجب به هم خوردن نظم عمومی و اجتماعی نشود ایرادی ندارد، ولی اگر چنین عواقبی داشته باشد جایز نیست و اگر پولی از این راه عاید شود حرام است. ولی هیپنوتیزم و خواب مصنوعی، در صورتی که اثر سوء فکری و اجتماعی بر آن مترتب نباشد و بدین وسیله اعترافات نامشروع گرفته نشود یا با آن امراض را معالجه کنند، نه تنها دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، بلکه اگر علاج مرض متوقف بر آن باشد، در مواردی لازم و واجب خواهد بود و در این صورت هر نوع درآمدی که از آن به دست آید حلال است.