اردیبهشت ماه نود

متن درس خارج فقه –  ۳ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۴ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۶ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۷ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۰

متن درس خارج فقه – ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۰