ارث اختصاصی پسر بزرگ‏تر

مسئلۀ ۳۴۲۸ :    پسر بزرگ‏تر علاوه بر سهم ارثی که در گذشته گفته شد، قرآن، انگشتر، شمشیر یا هر سلاح دیگر پدر، لباسی را که پوشیده یا برای پوشیدن گرفته و دوخته ولو اینکه نپوشیده باشد، به ارث می‏برد. اگر میت از این چهار چیز بیش از یکی داشته باشد مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر، در صورتی که هر دو مورد استعمال بوده و یا مهیا برای استعمال بوده باشد، متعلق به پسر بزرگ‏تر است و در کتابها و وسیله سواری و اساس و وسایل سفر، احتیاط مستحب آنست که با ورثه صلح کنند.
مسئلۀ ۳۴۲۹ :    اگر پسر بزرگ‏تر میت پیش از او از دنیا رفته باشد، اشیای مذکور در مسئلۀ پیش را به بزرگ‏ترین پسری که زنده است می‏دهند.
مسئلۀ ۳۴۳۰ :    اگر پسر بزرگ میت بیش از یک نفر باشد مثلاً از دو همسر هم زمان دو پسر به دنیا آمده باشند، واجب است اشیای مذکور در مسئلۀ ۳۴۲۸ را بین خودشان به‌طور مساوی تقسیم کنند.
مسئلۀ ۳۴۳۱ :    اگر بدهی میت برابر یا بیش از دارایی او باشد، باید اشیای مذکور در مسئلۀ ۳۴۲۸ -که متعلق به پسر بزرگ‏تر است- را نیز بابت بدهی او بپردازند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد باید از آن چیزهایی که به پسر بزرگ‏تر رسیده به نسبت به قرض میت بدهند، مثلاً تمام دارایی میت اگر شصت تومان باشد و مقدار بدهی‏اش سی‏تومان و آن چیزهایی که به پسر بزرگ‏تر رسیده بیست تومان ارزش داشته باشد، نسبت قیمت آن چیزها به اصل مال یک‌سوم است و یک‌سوم آن بدهیها را باید از این چیزها پرداخت، بنابراین پسر بزرگ‏تر به میزان ده تومان از بدهی میت را باید بپردازد.