احکام نبش قبر

مسئلۀ ۸۲۳ :    اظهر آنست که نبش قبر مسلمان یعنی شکافتن قبر او، هر چند طفل یا دیوانه باشد حرام است، مگر برای مصلحت قوی‌تر و یا اثبات حقی باشد که نه تنها حرام نیست بلکه جایز و در مواردی هم واجب است.
مسئلۀ ۸۲۴ :    اگر بدن میت مسلمان از بین رفته و تبدیل به خاک شده باشد نبش قبر او اشکال ندارد، مگر آنکه یکی از عناوین محرمه بر آن منطبق شود، مثلاً موجب هتک حرمت او گردد که در این صورت حرام است.
مسئلۀ ۸۲۵ :    نبش قبور امام‌زادگان، علما، شهدا و صلحا، گرچه سالیان درازی از دفن آنان گذشته باشد، در صورتی‌که زیارت‌گاه شده باشد، بنا بر اقوی‏ حرام است، بلکه اگر زیارت‌گاه هم نشده باشد، بنا به احتیاط واجب نباید نبش شود.
مسئلۀ ۸۲۶ :    در چند مورد شکافتن قبر جایز است از جمله:
۱- در صورتی‌که میت بی‎غسل و کفن دفن شده باشد یا بفهمند غسل او باطل بوده یا به غیر دستور شرع انور کفن شده است یا اینکه او را در قبر رو به قبله نگذاشته‏اند؛ ولی ‏چنانچه بر او نماز نخوانده باشند یا نمازی که خوانده‏اند باطل باشد باید نماز را بر قبر او بخوانند و نبش قبر جایز نیست.
۲- در صورتی‌که برای یک موضوع شرعی که اهمّیت آن از شکافتن قبر بیشتر است قبر را بشکافند.
۳- در صورتی‌که برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میت را ببینند.
۴- در صورتی‌که میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که در آنجا بماند.
۵- در صورتی‌که کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود، حتی اگر صاحب آن به قیمت هم راضی شود، اگر حقّ مالک اهمّ است، نبش قبر واجب و اگر حقّ میت اهمّ است دادن قیمت واجب است.
۶- در صورتی‌که میت را در جایی که بی‌احترامی به اوست دفن کرده باشند.
۷- اگر بترسند درنده‏ای بدن میت را بدرد یا سیل آن‎را ببرد یا دشمن بیرون آورد.
۸- در صورتی‌که بخواهند قسمتی از بدن میت را که دفن نشده با او دفن کنند؛ ولی احتیاط واجب آنست که آن‎را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود.
۹- در صورتی‌که خلاف وصیت میت در جای دیگری دفن شده باشد، امّا اگر بدن متلاشی شده یا نبش قبر موجب بی‌احترامی به او شود، جایز نیست.