احکام مرتد ملّی

مسئلۀ ۳۶۳۸ :    مرتد ملّی اگر مرد باشد بنا بر احتیاط واجب سه روز به وی مهلت داده می‏شود و از او می‏خواهند تا توبه کند اگر توبه کرد آزاد می‏شود و اگر توبه نکرد از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم می‏شود و اگر زن باشد، اعدام ندارد و همان حکم مرتد فطری زن را دارد.
مسئلۀ ۳۶۳۹ :    مرتد ملی، چه زن باشد و چه مرد، اموال او در ملکش باقی است و اگر بین او و همسرش که مسلمان است، نزدیکی واقع نشده باشد- و یا واقع شده ولی زن یائسه باشد- ازدواج آنان فوراً باطل می‏شود و عدّه هم ندارد ولی اگر بین آنان نزدیکی واقع شده باشد و زن هم یائسه نباشد، تا پایان زمان عدّه که همان عدّه طلاق است، صبر می‏کنند، اگر در این مدّت توبه کرد، ازدواج آنان باقی است و اگر توبه نکرد از همان زمان ارتداد، حکم بر جدایی آنان می‏شود و البتّه این فرض در صورتی که مرتد ملی ‏مرد باشد و وقتی درست است که مرد پس از سه روز اعدام نشده باشد.
مسئلۀ ۳۶۴۰ :    اگر مرتد ملّی توبه کند ولی کسی که معتقد است او توبه نکرده، او را بکشد، چون از موارد قتل شبه عمد است، قاتل دیه وی را باید از اموال خودش بپردازد.
مسئلۀ ۳۶۴۱ :    ارتداد با شهادت دو مرد عادل یا با اقرار ثابت می‏شود و احوط وجوبی آنست که اقرار دوبار انجام شود.