احکام غِنا

مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسایل الشیعه در سه باب، یکی تحت عنوان تحریم الغنا، دومی تحریم استعمال و به کار بردن ملاهی و سومی تحت عنوان تحریم سماع و گوش کردن به غنا و ملاهی، روایات زیادی آورده است از جمله آورده است: به خانه‏ای که در آن شراب، آلات لهو و لعب، غنا و قمار وجود داشته باشد، فرشتگان الهی وارد نمی‏شوند، دعای اهل آن خانه مستجاب نشده و برکت از آن خانه رخت بر می‏بندد.
نیز در روایت دیگری آمده است که امام صادق‏ فرمودند: به کار بردن و استعمال آلات و ابزار لهو، در درون انسان ریشه‏های نفاق را می‏رویاند آن طور که آب گیاه را می‏رویاند و نیز  از آن امام همام وارد شده است که فرموده‏اند: خانه‏ای که در آن آوازهای متناسب با مجالس فسق و فجور و تهییج کننده شهوات و غنا خوانده شود، از وقوع حوادث ناگوار غیر قابل پیش‏بینی و فاجعه آمیز در امان نبوده و دعای کسی در آن به اجابت نمی‏رسد و فرشته‏ای هم بر آن خانه وارد نخواهد شد.
مسئلۀ ۳۰۸۰ :    غِنا و آوازهایی که دارای کیفیت خاص صوتی و طرب آور هستند و موجب برانگیختن و تحریک شهوت می‏شود طوری که در نظر مردم متناسب با مجالس اهل فساد و فسق است، چه به تنهایی و چه با ضرب، اگر این خصوصیات را داشته باشد، خواندن، گوش‏کردن، یاد دادن، یاد گرفتن، شغل قرار دادن و کسب درآمد به وسیلۀ آن حرام است و در حقیقت آنچه حرام است غنای شرعی است و غنای محرم شرعی چنین خصوصیاتی دارد.
مسئلۀ ۳۰۸۱ :    سرودهای مهیج و محرّکی که هنگام جنگ و مانورهای نظامی و نیز در مراسم صبحگاهی برای تهییج و تقویت روحیه نظامی و ایجاد حالت نشاط خوانده می‏شود، بی‎اشکال است و نیز آهنگی که خصوصیت و کیفیت خاصّ غنا را نداشته و مشتمل بر باطل نباشد و در نظر عرف مردم موجب تحریک شهوات نبوده و مناسب مجالس لهو و فسق و فجور نیست، اشکال ندارد و خواندن، گوش کردن، آموختن، شغل قرار دادن و از این طریق کسب روزی حلال کردن، حلال است.
مسئلۀ ۳۰۸۲ :    اگر انسان شک داشته باشد، فلان سرود و فلان آهنگ عرفاً تناسب با مجالس فسق و فجور دارد یا نه و آیا از مصادیق غنای حرام است ‏یا نه، اجتناب از آن واجب نیست و اگر کسی احتیاط کند، کار خوبی انجام داده است.
مسئلۀ ۳۰۸۳ :    ظاهر آنست که غنا و آوازخوانی زنان در عروسی، چه به صورت تک خوانی و چه جمع خوانی، مشروط بر آنکه مشتمل بر سخنان باطل، دروغ، تهمت، ترویج ظالم و به صورت مختلط با مردان و اجانب نباشد و موجب معصیت خداوند نشود، جایز است و وجوهی که در برابر آن دریافت می‏شود، حلال است و احتیاط آنست که فقط به عروسیها اکتفا شود و احوط از آن این است که از آن هم خودداری شود.
مسئلۀ ۳۰۸۴ :    کف زدن، دست زدن، سوت زدن و مانند آنها در صورتی که موجب حرام نبوده و موجب تشویق مسئولان، دست اندرکاران و خدمت‏گذاران به نظام یا مجموعه‌های ذیل آن به انجام کارهای محوّله و امیدواری و نشاط آنان بر ادامه کار یا موجب علاقه و تشویق آنان بر امر مباح و جایز باشد، مانعی ندارد.