احکام غُساله‏

مسئلۀ ۱۱۶ :    به آبی که در هنگام پاک کردن چیزی از آن جدا می‏شود، غُساله گویند؛ پس اگر چیز نجس شده را بخواهند با آب قلیل بشویند و پاک کنند، غُسالۀ اول آن، چه خود به خود و چه در اثر فشار خارج بشود، نجس است و چنانچه از چیزهای نجسی است که باید دو مرتبه شسته شود، از غُسالۀ دوم آن نیز باید اجتناب کرد.
مسئلۀ ۱۱۷ :    چیز نجس شده را اگر در آب کر یا جاری فرو ببرند، در صورتی که از چیزهای نجسی باشد که دو یا سه بار شستن آنها در آب قلیل شرط است یا با دوبار فرو بردن در آب پاک می‏شود، غُساله‏ای که برای بار دوم از آن خارج می‏شود، پاک است.
مسئلۀ ۱۱۸ :    آبی که قبلاً پاک بوده و الان معلوم نیست که نجس شده یا نه، محکوم به پاکی و طهارت است و نیز آبی که قبلاً نجس بوده و الان معلوم نیست که پاک شده است یا نه، پاک نیست.
مسئلۀ ۱۱۹ :    نیم‎خوردۀ سگ و خوک، هم نجس است و هم خوردن آن حرام؛ اما خوردن نیم‎خوردۀ جانداران حرام گوشتی که بدن آنها پاک است، به غیر از پرندگان و گربه، مکروه است، اما در مورد نیم‎خوردۀ پرندگان اقوی‏ عدم کراهت است و در گربه مکروه نیست. بنا بر آنچه در بعضی از روایات آمده نیم‎خوردۀ مؤمن شفاست.